logo

Constitucions y Altres Drets de Cathalunya. I i II.

Barcelona, en casa Joan Pau Martí y Joseph Llopis estampers, any MDCCIV

Catalogació: APSMP sense catalogar

Les Constitucions representen el compendi de les lleis i pragmàtiques del Principat de Catalunya, fruit de la relació consuetudinària de les seves institucions civils amb el poder reial.

L’edició de les Constitucions de l’any 1704 va ser la darrera compilació publicada.

Un incendi al lloc en què es guardaven els exemplars de l’edició féu que se’n perdés un gran nombre i, per tant, poc temps després, resultava molt difícil aconseguir-ne exemplars. L’arxiu conserva dos volums d’aquesta edició de 1704 que, malgrat l’interdit a què va ser sotmesa durant l’etapa borbònica, la Comunitat del Pi va conservar.

Abolit el sistema pactista per Felip V l’any 1714, no se’n van tornar a reeditar.

Client:hola
Data:juny 26, 2013